TISZTELT ÜGYFELÜNK!

2018. január 3. napjától a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014/65/EU irányelv és kapcsolódó szabályozása (a továbbiakban: „MiFID II szabályozás”) alapján a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: „Fióktelep”) által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételrendszere jelentősen megváltozik. Habár e változás nem eredményezi azt, hogy az Önnel fennálló keretszerződéseink kétoldalúan módosításra kerüljenek, azonban a fennálló szerződéses kapcsolatunkban több kérdésben szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatás gondos mérlegelését követően nyilatkozzon a WebBroker kereskedési rendszerbe belépve! A belépéshez és a nyilatkozat aláírásához szüksége lesz felhasználónevére és Digipass készülékére, vagy a Mobil Digipass/MobilBroker alkalmazásra! Számítunk segítő közreműködésére ahhoz, hogy a nyilatkozata időben a Fióktelep rendelkezésére álljon!

A WebBroker kereskedési rendszerbe belépve találja azt a nyilatkozatot, amelyben kifejezett nyilatkozatait kérjük, és amelyhez előzetesen az alábbi tájékoztatást adjuk. Az Ön hozzájárulásai fontosak, hisz ezek egyben alapját is jelentik annak, hogy Társaságunk a szolgáltatások nyújtását továbbra is biztosítani tudja az Ön számára.
 

 

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

A korábbi szabályozással egyezően a Fióktelep a végrehajtási politikájában határozza meg azokat a szempontokat, amellyel biztosítja a legkedvezőbb végrehajtás elvének az érvényesülését és azon végrehajtási helyszíneket, amelyeken a Fióktelep végrehajtja a megbízásait ezen elv érvényesülése szem előtt tartásával. E végrehajtási politika az üzletszabályzatunk mellékletét képezi, amely elérhető www.kbcsecurities.hu, illetve www.kbcequitas.hu oldalon.

2018. január 3-mal – a MiFID II szabályozásnak megfelelően - a Fióktelep végrehajtási politikája is módosításra került, amelyben a fent említettek részletesebben kifejtésre kerülnek – beleértve az ügyfél utasításának következményeire vonatkozó figyelemfelhívást és a politika és a végrehajtási mechanizmus megfelelőségének felülvizsgálatára vonatkozó feltételeket is.

A Végrehajtási Politika változása miatt minden terméket csak azon a piacon (ún.: „Volume Market”-en) teszünk elérhetővé, ahol az előzetes vizsgálataink alapján társaságunk a legjobb piaci végrehajtást tudja biztosítani. Ún. „Volume Market” alatt azt a piacot értjük, ahol az adott értékpapírban a legnagyobb forgalom van, ami által biztosított a megfelelő szintű likviditás, és így jobb ár, valamint a végrehajtási valószínűség is kedvezőbb lehet. A legjobb végrehajtás biztosítása érdekében 2018. január 3-át követően minden több piacon kereskedett instrumentum esetében a „Non-Volume Market”-nek számító piacokon már nincs lehetőség új értékpapírokat vásárolni. Ilyennek minősül a BÉTa piac is, így annak vételi lehetősége is megszűnik. Az ügyfeleink birtokában lévő papírok eladását továbbra is korlátozás nélkül biztosítjuk.

A 2018. január 3. napjától hatályos Üzletszabályzat és a mellékletét képező Végrehajtási politika elérhető a Fióktelep www.kbcsecurities.hu, illetve https://www.kbcequitas.hu honlapján.

 

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSOK KERESKEDÉSI HELYSZÍNEN KÍVÜLI VÉGREHAJTÁSA

A Fióktelep Üzletszabályzata és Végrehajtási politikája jelenleg is tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a kereskedési helyszínre (így pl. tőzsdére, MTF-re) bevezetett eszköz tekintetében a megbízást e helyszíneken kívül, saját számlás kereskedés keretében hajtsa végre. Ennek kockázatait a végrehajtási politika tartalmazza.

Azonban amiatt is, mert a MiFID II szabályozás bevezet egy új kereskedési helyszínt, az ún. Szervezett kereskedési platformot a szabályozott piac és MTF (Multilaterális kereskedési platform) mellett (OTF), szükséges erről nyilatkoznia, azaz arról, hogy a megbízásait a Fióktelep kereskedési helyszínen kívül (így szabályozott piacon, MTF-en és OTF-en kívül) is végrehajthassa a Végrehajtási politikában foglaltak szerint.

 

LIMITÁRAS MEGBÍZÁSOK

A jelenlegi szabályozással egyezően továbbra is szükséges a hozzájárulása ahhoz, hogyha szabályozott piacon kerekedett részvények vonatkozásában adott limitáras megbízása nem kerül azonnal teljesítésre, akkor a Fióktelep saját belátása szerint dönthessen arról, hogy a megbízást közzéteszi-e úgy, hogy az a többi piaci szereplő számára könnyen hozzáférhető legyen.
 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁSOK

A jelenlegi szabályozással egyezően 2018. január 3-ától továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a Fióktelep az Önnek küldött tájékoztatásokat ne csak papír alapon, hanem ún. egyéb tartós adathordozón (pl. e-mailen, WebBrokeren keresztül) küldje meg az Ön részére, amennyiben Önnek ez megfelelő, tudva, hogy a lehetősége fennáll a papír alapú tájékoztatás választására is. Ehhez azonban szükség van az Ön hozzájárulására, illetőleg annak megerősítésére, azaz arra, hogy az Ön számára a korábbiak szerinti eljárás a továbbiakban is alkalmazható.

Egyes tájékoztatások továbbá - egyezően a jelenlegi szabályozással és gyakorlattal – a Fióktelep www.kbcsecurities.hu, illetve www.kbcequitas.hu honlapján is teljesíthetőek. A Fióktelep e gyakorlatot továbbra is fenn kívánja tartani, amelyhez továbbra is szükség van az Ön hozzájárulására, illetőleg annak megerősítésére (azaz arra, hogy az Ön számára a korábbiak szerinti eljárás a továbbiakban is alkalmazható).

Társaságunk tervei szerint továbbá a honlapján kíván tájékoztatást adni Önnek az egyes termékek esetében felmerülő díjak és költségek előzetes, általános és tájékozató jellegű kalkulációjáról is.

 

KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM (KID) ÉS ANNAK ÁTVÉTELE ÜGYLETKÖTÉST KÖVETŐEN

A Fióktelep Lakossági ügyfelei részére az Európai Parlament és a Tanács a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/ EU Rendelete (PRIIPS) alapján 2018. január 1. napjától az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a rendelet hatálya alá tartozó ún. „lakossági befektetési csomagtermékek” Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumát (Key Information Document - KID).

A rendeletben foglaltak értelmében KID-et ún. csomagolt befektetési, illetve biztosítási termékekhez kapcsolódóan kell elkészíteni, ami a Fióktelep termékpalettája esetében az alábbi termékcsoportokat jelenti:

  • Befektetési alapok
  • ETF-ek
  • Certifikátok, warrantok
  • Határidős termékek

A KID-et az adott termék kibocsátója készíti és célja alapvető információk bemutatása az adott pénzügyi eszközről, összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. A KID-et a Fióktelep köteles a Lakossági ügyfél rendelkezésére bocsátani.

A befektetők védelme, illetve jogszabályi előírások betartása érdekében abban az esetben, amikor a Fióktelep az adott KID-köteles termék vonatkozásában nem rendelkezik KID-del, a megbízás teljesítését nem teszi lehetővé ügyfelei számára (tekintettel arra, hogy ha nem rendelkezik KID-del az adott pénzügyi eszköz, úgy a hivatkozott rendelet által előírt „rendelkezésre bocsátási” kötelezettséget Fióktelepünk nem tudja teljesíteni).

A Fióktelep által használt KID adatbázis folyamatosan frissül, ugyanakkor a Fióktelep nem tudja garantálni azt, hogy az újonnan létrehozott KID-köteles termék esetében a vonatkozó KID azonnal, illetve kibocsátása napján kerül be az adatbázisba. A Fióktelep ugyanakkor minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Fióktelepnél elérhető legtöbb pénzügyi eszközök rendelkezzen KID-del.

A KID ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

Fióktelepünk kötelessége a KID ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátása, amire elsősorban az ügyletkötést megelőzően kerül sor a WebBroker / MobilBroker alkalmazásokon keresztül.

Abban az esetben azonban, ha távközlési eszköz útján - így hangrögzített telefonon keresztül - biztosított kapcsolat során a KID rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, Ön előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy e dokumentumot az Ön részére a Fióktelep az egyedi ügylet megkötését követően továbbítsa csak, ahelyett, hogy az egyedi ügyletet késleltetné annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyletkötést megelőzően megkaphassa.

E nyilatkozat megtétele természetesen nem jelenti azt, hogy konkrét ügylet esetében Ön ne kérhesse, hogy még az egyedi ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. 

NYELVHASZNÁLAT

A Fióktelep törekszik arra, hogy az egyes tájékoztató anyagokat főszabály szerint magyar nyelven tegye elérhetővé ügyfelei számára. Előfordulhat azonban, hogy egyes dokumentumok – jellemzően azokra az eszközökre vonatkozóan, amelyek kibocsátási, előállítási vagy forgalmazási helye nem Magyarországon van - csak más, idegen nyelven érhetőek el és a magyar fordítás sem áll rendelkezésünkre. Erre az esetre az értékesítés érdekében szükséges az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az egyes dokumentumok ne magyar nyelven álljanak az Ön rendelkezésére.
 

ALKALMASSÁGI JELENTÉS

A befektetési tanácsadás nyújtása esetére a MiFID II szabályozás többletkötelezettséget határoz meg a szolgáltatókkal szemben. Habár a Fióktelep csak erre vonatkozó megállapodás esetén nyújt befektetési tanácsadást, azonban amennyiben erre sor kerül, az abban megjelölt ajánlott ügylet tekintetében a Fióktelepnek ún. alkalmassági jelentést kell készítenie Önnek személyre szólóan. E jelentésben leírásra kerül, hogy Társaságunk mi alapján tekinti az adott ügyletet alkalmasnak az Ön céljai és igényei alapján, figyelemmel az Ön által megadott, illetve Társaságunk rendelkezésére álló információkra.

Az alkalmassági jelentést az ügyletkötést megelőzően kell a Fióktelepnek biztosítania. Ettől csak abban az esetben térhet el a Fióktelep, ha Ön előzetesen kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogyha távközlési eszközön keresztül kerül sor az adott személyre szóló ajánlatra (befektetési tanácsadásra), mely nem teszi lehetővé az alkalmassági nyilatkozat előzetes átadását, a jelentést a Fióktelep az ügyletkötést követően adja meg az Ön részére. Erre sor kerülhet – korábbi nyilatkozata alapján - tartós adathordozón is. Természetesen e hozzájárulásának a megadása nem jelenti azt, hogy konkrét esetekben Ön ne kérhesse, hogy az alkalmassági jelentést a megbízás megadása előtt megkaphassa, s így annak átvételéig ne halaszthassa el a megbízásadást.

  
Kérjük, hogy a fenti tájékoztatásunkat gondosan mérlegelje és annak megfelelően szíveskedjen nyilatkozni a WebBroker kereskedési rendszerbe belépve. Az Ön hozzájárulásai fontosak, hisz ezek szükségesek ahhoz, hogy Társaságunk a szolgáltatások nyújtását továbbra is biztosítani tudja az Ön számára. Amennyiben megfontolt döntéséhez további információra van szüksége, úgy kérjük, az info@kbcsecurities.hu e-mail címen, vagy (+36-1) 483-4090-es telefonszámon keresse Társaságunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak szíves rendelkezésére.

 

Budapest, 2021.10.05.
 
Tisztelettel:
A KBC Securities Csapata